18. 7. Drahomíra

Zítra: Čeněk

Fulltextové vyhledávání 2.0

Muzeum

Z technických důvodů, je do odvolání muzeum pro veřejnost uzavřeno.

Optická síť

V těchto dnech je na území městyse budována optická síť společnosti Infos Art s.r.o.. Prosíme občany o shovívavost při výkopových pracích prováděných na pozemcích v majetku Městyse Švábenice. Během výstavby Vás bude kontaktovat stavbyvedoucí pan Josef Cina, tel. +420 605 141 630, který Vás požádá o určení místa vstupu optické přípojky do objektu. Koordinátorem stavby je pan Eduard Tomanek, tel. +420 737 250 394, vedoucím výstavby a projekce paní Ing. Ludmila Čtvrtečková, tel. +420 720 979 032.

Doporučujeme našim občanům nyní provést realizaci přípojky až do svého domu, protože je to v tuto chvíli zdarma. Vybudování přípojky k ničemu nezavazuje, jen umožňuje připojení k vysokorychlostnímu internetu. Vybudování přípojky v budoucnosti by bylo opět spojeno s výkopovými pracemi a musel by si ho žadatel o připojení hradit sám.


 

 

Svabenice_Znak_2D.png

Upozorňujeme majitele vozidel na porušování Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při stání je nutné ponechat na komunikaci minimálně 6 metrů volného místa. Také je zakázáno parkovat na travnatých plochách v majetku městyse. V případě porušení bude přivolána Police ČR. 

rozhlas.png

Zmeškali jste někdy důležité informace? Nechte si zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění z městyse SMS zprávami, e-maily nebo aplikací pro chytré telefony.

odebirat.png androidplay.png appstore.png

most
Drobečková navigace

Úvod > Městys > Realizované projekty

Realizované projekty

2023

Posezení za rybníkem

Několikrát bylo slibované dokončení grilovacího místa za rybníkem. Konečně se to podařilo a nyní je již dané místo nachystáno pro případné zájemce o opečení špekáčku nebo jiných dobrot. V blízkosti parkovacího prostoru za rybníkem je tak připraveno posezení, ohniště a také dřevo.

Veřejné osvětlení - Tiská ulice

V Tiské ulici byla provedena kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení z důvodu havarijního stavu. Některé lampy již nesvítily a jejich jednoduchá oprava již nešla realizovat. Kabeláž byla zdevastovaná a dále nepoužitelná. Dospělo se tedy k rozhodnutí o vybudování zcela nového osvětlení. Lampy byly rozmístěny a vybrány na základě předem vypracovaného odborného posudku. Většina prací byla provedena přímo zaměstnanci městyse, aby se tak maximálním způsobem snížily náklady této investice.

Výsadba za rybníkem

Snažíme se neustále zvyšovat podíl nově vysazených stromů všech druhů v naší obci a jejím okolí, aby průběžně docházelo k obnově zeleně. Pravidelně se nám daří získávat na tuto činnost státní i soukromé dotace. Nyní jsme v prostoru za rybníkem vysázeli 400 malých dubů. V této obnově nám tentokrát pomohla Lesní školka Johanka, která nám tyto sazenice darovala.

Hala mlékárny

U haly bývalé mlékárny byla provedena oprava zpevněné plochy a na místě bývalé čistírny odpadních vod vystavěny kóje na tříděný odpad.

Výsadba stromů na rynku

Získali jsme dotaci od Nadace ČEZ Stromy 2023 – 2. kolo Nadace ČEZ Ev. č. STR23/61521, na výsadbu stromů ve výši 149.990 Kč. Celkové náklady akce byly 150.040 Kč. Za spoluúčasti občanů došlo 17.11.2023 k výsadbě stromořadí na rynku, kde bylo vysazeno 34 kusů okrasných jeřábů a ve školní zahradě celkem 20 kusů ovocných stromů, a to jabloně, hrušně, meruňky, třešně a slivoně. Záměrem realizace projektu byla obnova aleje, která existovala na dobových fotografiích na náměstí v obci, zvýšení množství zeleně a zlepšení mikroklimatu v obci.

 

 

Ořez stromů

Certifikovaná arboristická firma provedla na začátku června v našem městysi ořez stromů. Ořezali lípy na rynku a u kostela, včetně kaštanů. Tento odborný zásah pomohl stromům získat novou energii a zlepšit jejich zdravotní stav.
Lípy na rynku jsou jednou z nejvýznamnějších dominant městyse a proto bylo nutné zajistit jejich správné ošetření. Arboristé se zaměřili na prořezání větví, které byly příliš dlouhé a narušovaly rovnováhu stromů. U kostela bylo nutné ošetřit nejen lípy, ale i kaštany, které trpěly nedostatkem světla. Arboristé provedli kompletní úklid po práci a zajistili, aby byl veřejný prostor bezpečný pro obyvatele městyse. Se svým týmem profesionálů firma zajistila, že práce byla provedena kvalitně a bezpečně.
Odborné ošetření stromů je důležité pro jejich dlouhodobou životnost a estetický vzhled. Práce byla provedena s maximální péčí a respektem k přírodě. Díky tomu jsou lípy na rynku a u kostela, včetně kaštanů, opět v dobrém stavu a mohou sloužit jako krásná ozdoba městyse.

 

 

Hasičská zbrojnice - příprava realizace

Hasičská zbrojnice poskytuje zázemí pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) zřízenou městysem Švábenice. Hasiči ve Švábenicích mají dlouholetou tradici od roku 1896, letos již 127 let. Od počátku svého působení ale neměli plnohodnotné zázemí. První stříkačka a vybavení bylo umístěno ve stodole. Až v roce 1953 byla zaznamenána první zmínka o výstavbě hasičské zbrojnice (současná budova zbrojnice za obecním úřadem). O rok později, v roce 1954, byly vyhotoveny plány na stavbu a začalo se s bouráním chlévů. V roce 1957 byl dán návrh na dostavbu patra nad hasičskou zbrojnicí (současné byty) a v roce 1962 byla hasičská zbrojnice dokončena. Dalších úprav se dočkala v roce 2001, kdy byl přistaven sklad za hasičskou zbrojnicí. 

V této zbrojnici nejprve parkovala Tatra 805 neboli "kačena". V 90. letech ji ve zbrojnici nahradila Avia, ke které se v roce 2008 pořídila cisterna Škoda 706 RTHP. Hasičská zbrojnice se v tu chvíli stala nevyhovující svými rozměry. Od roku 2010 jsme se tak zabývali myšlenkou výstavby nové hasičské zbrojnice, která by odpovídala svými prostory nejen aktuálním potřebám JSDH. V roce 2014 se již tato myšlenka stala skutečností. Rozběhla se jednání se zastupitelstvem, kdy podmínkou výstavby hasičské zbrojnice bylo získání dotačního titulu z MV ČR a z Jihomoravského kraje. V roce 2017 bylo pořízené nové zásahové vozidlo Iveco s dotací 750 tis. Kč. V roce 2018 byl také pořízen přívěs OOB. Avia a cisterna byly v roce 2017 prodány do muzea v Mníšku pod Brdy.

Následně se začaly dělat kroky k zahájení výstavby nové hasičské zbrojnice. Tři roky trvalo najít vhodný pozemek pro výstavbu, kdy v roce 2017 městys Švábenice odkoupil rodinný dům po panu Pokorném (vedle bytovek) a následně v roce 2018 proběhla demolice tohoto domu. V roce 2019 byla vyhotovena studie hasičské zbrojnice a byla podána žádost o dotace z MV ČR. V roce 2020 proběhla změna územního plánu na občanskou vybavenost. V roce 2021 byl dokončen projekt a vydáno stavební povolení. V roce 2022 byly připraveny přípojky, přesunul se sloup el. vedení a v tomto roce nám byla alokována dotace z MV ČR ve výši 4,5 mil. Kč a 2 mil. Kč z Jihomoravského kraje, celkem tak dotace činí 6,5 mil. Kč.

V letošním roce bude zahájena výstavba hasičské zbrojnice. Vznikne tak nové zázemí pro JSDH, které bude plně odpovídat současným požadavkům jednotky. Díky nové zbrojnici dojde k udržení a pokračování dlouhotrvající tradice hasičů ve Švábenicích. Jako hasiči si vážíme aktivního přístupu městyse Švábenice k otázce trvalé udržitelnosti akceschopnosti jednotky. 

Dům mládeže - probíhají práce

Budova na Hradisku byla postavena v roce 1911 jako jednotřídní pobočka švábenické školy. Po druhé světové válce v ní byla zřízena mateřská škola. V 70. letech byla ve Švábenicích postavena nová škola i se školkou a budova staré školky byla zrekonstruována a využívána zájmovými kroužky. V roce 1991 je nabídnuta obnovenému skautskému oddílu k užívání, který ji jako svou klubovnu využívá do současnosti. Během více než 100leté historie prošla několika přestavbami. Nejrozsáhlejší z nich proběhla v 70. letech. Od té doby se prováděly jen dílčí opravy, nejvýraznější v roce 2014. Od 90. let bylo na budově zjevné porušení zdiva u štítové zdi do zahrady a na přístavbě sociálního zařízení ze 70. let.

V roce 2010 byly vykopány první sondy okolo základů budovy. Sondy naznačily, že základová konstrukce z loženého kamene má již strávené maltové pojivo. Další práce na zajištění budovy nepokračovaly. V roce 2021 byly provedeny hloubkové vrty pro zjištění podloží budovy a zpracován statický posudek. Bylo zjištěno, že porušení objektu je zapříčiněno dlouhodobou deformací základových spár na nestabilním podloží. Vzhledem k tomu, že budova je hojně využívána nejen skautským oddílem, ale prostor pro své volnočasové aktivity zde našlo i mnoho skupin (od maminek s dětmi, přes mladé hasiče a místní mládež, až po seniory), rozhodlo zastupitelstvo městyse o rekonstrukci, která již byla nevyhnutelná.

Byla zpracována projektová dokumentace pro zajištění statiky a celkovou rekonstrukci budovy. Následně jsme podali žádost o dotace na MŽP Státní fond životního prostředí ČR. V roce 2023 byla žádost o dotace ve výši 3,5 mil. schválena. V současné době je budova kompletně vyklizena a již probíhají stavební práce na zajištění statiky. Předpokládaný termín dokončení je v roce 2024. 

 

 

Nádrž na vodu na hřišti

Před dvěma lety se v nádrži na vodu určené k zavlažování travnaté plochy na hřišti vytvořily díry. Nádrž se podařilo opravit. Letos na jaře se objevilo další poškození, které již nebylo možné opravit. Bylo tedy rozhodnuto o její náhradě a umístění pod povrch. Nemuselo se přistoupit ke koupi nové akumulační nádrže, ale využilo se části čistírny odpadních vod, která byla u budovy bývalé mlékárny. Kapacita je až 30 m3 vody. 

 

 

Muzeum

Během zimního období byl postupně prováděn úklid a rekonstrukce vnitřních prostor našeho muzea. Byly opraveny dvě místnosti, včetně sociálního zařízení. 

 

 

Koše na odpadky

Na základě požadavků našich občanů bylo po obci rozmístěno sedm nových černých plastových košů na odpadky. Koše jsou dostatečně velké a jsou pravidelně vyváženy.

Akustika

Velké prostory trpí problémy s akustikou, kdy i malé množství hluku se velmi rychle násobí a stává se hlukem pro lidské ucho nesnesitelným. Těmito neduhy u nás trpí především sál kulturního domu, tělocvična a jídelna ve škole. Z těchto důvodů proběhlo profesionální měření, aby bylo zjištěno, jak vyřešit akustiku těchto prostor a byly tyto prostory odhlučněny. Bylo navrhnuto řešení, jak tyto problémy vyřešit.

Kamery

Jistě jste zaznamenali několik kamer, které byly umístěny v naší obci. Jsou určeny k prevenci kriminality. Kamery nejsou veřejně přístupné a nemá k nim ani přístup nikdo ze zaměstnanců obce. Na jejich dohled je řádně uzavřená smlouva dle platných zákonů a předpisů s Městem Ivanovice na Hané. Přístup k nim, pouze v oprávněných důvodech, má pouze Městská policie Ivanovice na Hané. Pouze jedna kamera je veřejně dostupná všem a je umístěna na webových stránkách obce. Tato webkamera je bez ukládání záznamu a možnosti zpětného přehrávání.

Školní zahrada

Ve školní zahradě proběhla celková úprava prostoru, likvidace starého plotu a výstavba zcela nového. Současně bylo vysázeno 35 ovocných stromů a keřů různých druhů. Za spoluúčasti občanů došlo 17.11.2023 k výsadbě celkem 20 kusů ovocných stromů, a to jabloně, hrušně, meruňky, třešně a slivoně. 

 

 

Rekonstrukce bytů

Na začátku roku byla při obměně nájemníků provedena částečná rekonstrukce obecního bytu na Osmeku. Současně byly také zatepleny stropy foukanou izolací. Kompletní rekonstrukce byla nutná v obecním bytě v mimo školní budově. V současné době je již dokončena a byt je připraven pro nové nájemce. 

 

 

Kanalizace u mlýna

V Záhumení u bývalého mlýna byla dlouhodobě velmi špatná situace s kanalizací, která byla v daném místě řešena povrchově. Nevyhovující stav se podařilo napravit výstavbou nové kanalizace, která byla umístěna pod povrch terénu. Celá plocha byla následně upravena zeminou, jež byla vykopána za fotbalovým hřištěm při budování nové akumulační nádrže. V současné době zde již roste tráva. Současně byla vozovka zakončena žlabem s krycím roštem, aby nedocházelo k zaplavování prostoru dešťovou vodou. 

 

 

Kaplička na hradě

Kaple Panny Marie na hradě postavená z dobrovolných příspěvků občanů v roce 1877 již potřebuje rekonstrukci. V nedávné době byla provedena oprava fasády. Obec přispěla také svým dílem k její opravě. Bylo zjištěno významné zatékání dešťových vod do základů této památky, což způsobovalo následné problémy s fasádou a celkovou statikou kapličky. Byly tak provedeny odvodňovací a drenážní práce, které by měly pomoci ke stabilizaci budovy. Nyní se pracovalo na odkopání zeminy kolem základů budovy a umístění drenážních trubek s odvětráním, aby se zabránilo vlhnutí zdiva. Současně byly provedeny statické práce o oprava schodů u vstupu do kaple.