Fulltextové vyhledávání

21. 11. Albert

Zítra: Cecílie

Městys Švábenice vyhlašuje fotosoutěž.

Fotografie musí být výhradně se zimní tématikou kde jsou zachyceny Švábenice. Každý soutěžící může zaslat maximálně 3 fotografie nebo odkaz na jejich stažení na email foto@svabenice.cz. Do soutěžního emailu na sebe prosím uveďte kontakt. Fotografie musí být v dostatečné kvalitě.

Uzávěrka je 22. listopadu 2019

 

Zasláním fotografie do soutěže souhlasí soutěžící s použitím fotografie pro potřeby Městyse Švábenice a s jejím zveřejněním - např. pohledy, obrazy, prezentace, propagační materiály.

První cena je finanční odměna 1 500 Kč, druhá cena 1 000 Kč a třetí cena 500 Kč.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit jméno výherce a použít fotografie z předávání cen pro své marketingové účely.

Svabenice_Znak_2D.pngUpozorňujeme majitele vozidel na porušování Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při stání je nutné ponechat na komunikaci minimálně 6 metrů volného místa. Také je zakázáno parkovat na travnatých plochách v majetku městyse. V případě porušení bude přivolána Police ČR.

Svabenice_Znak_2D.png

Městys Švábenice aktuálně nabízí k odkoupení pozemky v lokalitě "Zábraní" o výměře cca 1000 m².
Ke stažení: pdf[2].png, pdf[2].pngpdf[2].png 

rozhlas.pngZmeškali jste někdy důležité informace? Nechte si zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění z městyse SMS zprávami, e-maily nebo aplikací pro chytré telefony.

odebirat.png androidplay.png appstore.png

most
Drobečková navigace

Úvod > Městys > Poplatky

Poplatky

Za komunální odpad 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba, která má v městysi trvalý pobyt, nebo cizinec, který pobývá na území městyse po dobu delší než 90 dnů. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poskytuje se sleva ve výši 100 Kč poplatníkovi, který se prokazatelně nepřetržitě po dobu více jak 8 měsíců v příslušném kalendářním roce v městysi nezdržuje. Poplatník je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit poplatek vznikla. Poplatek je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 • Poplatek za komunální odpad na jednoho občana činí 500 Kč
 • Poplatek za komunální odpad za neobydlený dům činí 500 Kč

Za stočné 

 • Poplatek za stočné za kalendářní rok činí 105 Kč na osobu 

Ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městyse Švábenice. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do 10 dnů ode dne jejího vzniku. Poplatek je splatný nejpozději do 15. 2. příslušného kalendářního roku.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 • za prvního psa 80 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 80 Kč

Za užívání veřejného prostranství 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Poplatek platí fyzické i právnické osoby. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. Po ukončení užívání je povinnost ohlásit skutečný stav údajů nejpozději do 15 dnů.

Sazba poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 • za umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování služeb 5 Kč
 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 20 Kč
 • za provádění výkopových prací 1 Kč
 • za umístění stavebního nebo reklamního zařízení 5 Kč
 • za umístění skládek, lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí 2 Kč
 • za užívání pro kulturní, sportovní, reklamní akce, tvorby filmových a televizních děl 5 Kč

Paušální částka za kalendářní rok činí:

 • vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil 1 200 Kč
 • vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil, traktor, nakladač, autobus 2 400 Kč

Za lázeňský nebo rekreační pobyt 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území městyse za účelem léčení nebo rekreace. Poplatek odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději do 15. 12. příslušného kalendářního roku.

Sazba poplatku činí:

 • za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 10 Kč

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají

 • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZPT/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci
 • osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti (výchovné) 

Z ubytovací kapacity

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Poplatek je splatný nejpozději do 15. 12. příslušného kalendářního roku.

Sazba poplatku činí:

 • za každé využité lůžko a den 5 Kč

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá

 • ubytovací kapacita v zařízeních sloužící pro přechodné ubytování studentů a žáků
 • ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
 • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

Dokumenty 

Vyhláška č. 1/2012

Vyhláška č. 1/2013

Vyhláška č. 1/2015

Vyhláška č. 2/2015