18. 6. Milan

Zítra: Leoš

Fulltextové vyhledávání 2.0

Muzeum

Z technických důvodů, je do odvolání muzeum pro veřejnost uzavřeno.

Optická síť

V těchto dnech je na území městyse budována optická síť společnosti Infos Art s.r.o.. Prosíme občany o shovívavost při výkopových pracích prováděných na pozemcích v majetku Městyse Švábenice. Během výstavby Vás bude kontaktovat stavbyvedoucí pan Josef Cina, tel. +420 605 141 630, který Vás požádá o určení místa vstupu optické přípojky do objektu. Koordinátorem stavby je pan Eduard Tomanek, tel. +420 737 250 394, vedoucím výstavby a projekce paní Ing. Ludmila Čtvrtečková, tel. +420 720 979 032.

Doporučujeme našim občanům nyní provést realizaci přípojky až do svého domu, protože je to v tuto chvíli zdarma. Vybudování přípojky k ničemu nezavazuje, jen umožňuje připojení k vysokorychlostnímu internetu. Vybudování přípojky v budoucnosti by bylo opět spojeno s výkopovými pracemi a musel by si ho žadatel o připojení hradit sám.


 

 

Svabenice_Znak_2D.png

Upozorňujeme majitele vozidel na porušování Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při stání je nutné ponechat na komunikaci minimálně 6 metrů volného místa. Také je zakázáno parkovat na travnatých plochách v majetku městyse. V případě porušení bude přivolána Police ČR. 

rozhlas.png

Zmeškali jste někdy důležité informace? Nechte si zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění z městyse SMS zprávami, e-maily nebo aplikací pro chytré telefony.

odebirat.png androidplay.png appstore.png

most
Drobečková navigace

Úvod > Městys > Poplatky

Poplatky

Komunální odpad 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba přihlášená v obci. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poskytuje se sleva ve výši 100 Kč poplatníkovi, který se prokazatelně nepřetržitě po dobu více jak 8 měsíců v příslušném kalendářním roce v městysi nezdržuje. Poplatník je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit poplatek vznikla. Poplatek je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 • Poplatek za komunální odpad na jednoho občana činí 700 Kč
 • Poplatek za komunální odpad za neobydlený dům činí 700 Kč

Stočné 

 • Poplatek za stočné za kalendářní rok činí 250 Kč na osobu 

Ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 10 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 10 dnů je povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). Ve stejné lhůtě je povinen poplatník také nahlásit číslo čipu psa.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 • za prvního psa 150 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč

Za užívání veřejného prostranství 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Poplatek platí fyzické i právnické osoby. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. Po ukončení užívání je povinnost ohlásit skutečný stav údajů nejpozději do 15 dnů.

Sazba poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 • za umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování služeb a prodeje 5 Kč
 • za umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování prodeje 5 Kč
 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 20 Kč
 • za provádění výkopových prací 1 Kč
 • za umístění stavebních a reklamních zařízení 5 Kč
 • za umístění skládek, lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí 2 Kč
 • za užívání pro kulturní, sportovní, reklamní akce, tvorby filmových a televizních děl 5 Kč 

Z pobytu

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka. 

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

Den počátku a den konce pobytu, jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí, datum narození, výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku, číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být občanský průkaz, cestovní doklad, potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu, průkaz o povolení k pobytu pro cizince, průkaz o povolení k trvalému pobytu, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany.

Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího čtvrtletí.

Sazba poplatku činí:

 • Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba

 • a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

 • b) mladší 18 let,

 • c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,

 • d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce,

 • e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo

 • f) pobývající na území obce

  1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

  2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,

  3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo

  4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

Dokumenty 

Vyhláška č. 1/2023

Vyhláška č. 2/2023

Vyhláška č. 3/2023

Vyhláška č. 4/2023